One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. Episode 11